Strona główna | Profil wydziału | Informacje ogólne
 

 

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

 

 

Współczesne społeczeństwa stanęły przed tak poważnymi problemami cywilizacyjnymi jak zwiększanie się liczby ludności, upowszechnienie postaw konsumpcyjnych, zmniejszanie się zasobów naturalnych i nadmierne skażenie środowiska. Z dużym prawdopodobieństwem można przewidywać, że wzrost gospodarczy odbywać się będzie przede wszystkim na drodze rozwoju zaawansowanych technologii, wykorzystania istniejących rezerw przez zmniejszania energochłonności produkcji, oszczędnego gospodarowania surowcami, utylizacji nagromadzonych odpadów a także na drodze postępu technicznego, unifikacji i upowszechnieniu systemów informacyjnych, standardów technicznych oraz zastosowaniu nowoczesnych metod zarządzania nawet na najniższych poziomach organizacyjnych. Szczególna uwaga zwrócona będzie na ochronę (m.in. przez racjonalne wykorzystanie) wszelkich zasobów naturalnych a w szczególności wody i surowców mineralnych. Środowisko staje się elementem rachunku ekonomicznego i będzie przedmiotem międzynarodowej kontroli i rywalizacji o dostęp do zasobów tego środowiska. Rozszerzone będą strefy wolnego handlu. Wzrośnie rola konkurencji w każdej dziedzinie. Z kierunku, skali i tempa obecnych przemian należy wnioskować, że tylko dobrze wykształcone i zorganizowane społeczeństwa potrafią skutecznie ochronić swoje interesy i skorzystać z otwarcia się rynków światowych. Oznacza to, że należy inwestować przede wszystkim w wiedzę społeczeństwa, ukierunkowaną na zrozumienie istoty dokonujących się przemian i przygotowanie się do ich przyjęcia. Wykształcenie staje się towarem i jak każdy towar ma swoją cenę na rynku pracy. Reakcją ze strony Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (WGGG) na dokonujące się przemiany społeczne i gospodarcze jest rozszerzenie oferty dydaktycznej i naukowo-badawczej w taki sposób, aby dostosować profil wykształcenia do wymagań rynku pracy i zwiększyć w ten sposób konkurencyjność naszego absolwenta na tym rynku. Taką ofertą jest nowa organizacja studiów przez zwiększenie liczby specjalności i dostosowania treści programowych do wymagań gospodarki, a w szczególności gospodarki regionu dolnośląskiego.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty